Tieto stránky vyžadujú potvrdenie používania cookies. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Trendlux s.r.o., so sídlom
Továrenska 2286/10 , 058 01 Poprad.
2. Predávajúcim je Trendlux s.r.o., so sídlom Továrenska 2286/10 , 058 01 Poprad.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.trendlux.sk je Trendlux
s.r.o., so sídlom Továrenska 2286/10 , 058 01 Poprad.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická
osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-
shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania
nákupu.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre
korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke
a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim
a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením
objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail
s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru
v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného
tovaru.
6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa
nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca
vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo
z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.
Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol
nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-
mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný
vrátiť do 14 dní.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba prostredníctvom platobnej brány UniCredit Bank - UniPlatba
c. platba pri osobnom prevzatí na predajni
d. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí
peňažných prostriedkov na náš účet,
e. platbu na základe darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže
kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných
prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu
darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných
obchodných podmienok.
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b. zľavu za opakovaný nákup,
c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar,
ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné
dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. Slovenskej pošty,
b. kuriérskej spoločnosti DPD,
c. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom
platobných brán si za dopravné účtujeme:
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii
z nášho skladu - 4,00 € pri objednávke do 50 € a pri objednávke nad 50 € je
preprava zdarma.
b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po
expedícii z nášho skladu – 4,00 € pri objednávke do 50 € a pri objednávke nad
50 € je preprava zdarma.
2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii
z nášho skladu - 4,00 € pri objednávke do 50 € a pri objednávke nad 50 € je
preprava zdarma.
b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po
expedícii z nášho skladu – 4,00 € pri objednávke do 50 € a pri objednávke nad
50 € je preprava zdarma.
3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie
uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane
v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia
plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si
predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až
v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku
kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa
špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak
predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy
aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej
zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu
predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr
v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný
po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od
ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom
a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr
však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si
vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú
zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ –
hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar
vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené
v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu
v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom
v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením
neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na
marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na
kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej
pošty na kontaktnú adresu.
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo,
adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na
marketingové účely.
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope
s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných
osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo,
adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom
programe.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil
od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho
si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a),
podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli
s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto
právo len z časti. 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré
boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na
internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu
nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle
spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-
shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť
obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o
nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,
spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne
riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná
inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-
alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho
sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ
na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014
Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 1. septembra 2017.

Sledujte nás aj na instagrame

    Tento e-shop je certifikovaný.
    scroll