Tieto stránky vyžadujú potvrdenie používania cookies. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho,
predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po
úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto
reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle
ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť
dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si
tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno
považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na
dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť,
aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať
doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu
dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť
vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.
zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie
reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru
za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,
riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci
môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za
bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto
odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí
závažné ťažkosti.
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný
účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej
zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie
odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny
tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže
poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti
dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

14. Kontakt Trendlux s. r. o., Na letisko 4834/5A, 058 01 Poprad, 052 788 3401.

Reklamačný formulár na stiahnutie

Sledujte nás aj na instagrame

    Tento e-shop je certifikovaný.
    scroll